Waar staan we voor?

Door op constructieve wijze bij de stakeholders (zoals gemeente en de betrokken verenigingen) onze standpunten onder de aandacht te brengen denken en verwachten wij dat leefgenot en verenigingsgenot prima te combineren zijn in ons prachtige dorp.

Op hoofdlijnen zijn de standpunten van het burgerplatform als volgt:

  • Actieve verenigingen zonder overlast
  • Vergunning op basis van 1993
  • Geluidsreductie
  • Handhaaf natuur

Ben je het eens met deze standpunten? Steun ons!

Actieve verenigingen zonder overlast

Actieve verenigingen brengen mensen samen en dragen bij aan ontwikkeling van de jeugd. Zodoende vinden wij dat alle verenigingen binnen het bestemmingsplangebied “eurocircuit” die geen (geluid/milieu) overlast veroorzaken volop de ruimte moeten krijgen om door te ontwikkelen en groeien.

Vergunning op basis van 1993

Ten aanzien van het cross circuit gedeelte gaat het Burgerplatform uit van het scenario (Nr. 2) dat door de gemeenteraad op 15 juli 2021 is vastgesteld. Kort gezegd: legaliseren van het vergund gebruik van de huidige 2 verenigingen – de motor- en rallycross vereniging (conform vergunning van 1993). Aangezien de activiteiten van deze verenigingen voor geluid/milieuoverlast zorgen vinden we dat er grenzen gesteld moeten worden ten aanzien van de herriesporten. Ook zullen deze grenzen, zoals bedoeld in de vergunning uit 1993, duidelijk en handhaafbaar in het bestemmingsplan moeten worden geborgd. Concreet betekent dit voor ons:

  • maximaal 8 uur per week per vereniging voor training op werkdagen en niet in de weekenden
  • maximaal 3 weekenden voor wedstrijden (van maximaal 16 uur elk) per jaar per vereniging
  • geluidsoverlast alleen tussen 08:00 en 20:00 uur

Geluidsreductie

Om de omgeving van het circuit zo leefbaar mogelijk te houden is het nemen van maatregelen om geluid te reduceren noodzakelijk. Denk hierbij aan het verminderen van het geluid aan de bron door het stimuleren van de transitie naar geluidsarmere voertuigen, bijvoorbeeld met betere geluiddempers en elektrisch rijden. Ook verwachten we dat er extra geluidreducerende maatregelen binnen/rond het crossterrein worden gerealiseerd.

Handhaaf natuur

De natuur in de omgeving moet beschermd worden zodat inwoners van Valkenswaard en omgeving nu en in de toekomst kunnen recreëren in natura 2000 gebieden zoals de Malpie. Wij vinden dat het bestemmingplan minimaal moet voldoen aan de wettelijke kaders zoals normen voor stikstof en fijnstof.

Steun ons!